AVG

Privacy verklaring IDING Interim | Selectie | Advies

In deze verklaring leggen wij uit hoe IDING Interim | Selectie | Advies omgaat met persoonsgegevens. Welke gegevens wij verzamelen, hoe ze worden verwerkt en opgeslagen en met welk doel.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten van IDING Interim | Selectie | Advies een merknaam van MID Management Services BV, gevestigd aan de Ministerlaan 37 in Eindhoven, kvk 17103729.

IDING Interim | Selectie | Advies is een dienstverlener die bemiddelt tussen potentiele kandidaten en opdrachtgevers voor (interim) functies op senior management  niveau. Opdrachtgevers zijn directies, eigenaren of commissarissen van ondernemingen die hoofdzakelijk actief zijn in de (maak)industrie of als handelsbedrijf voor de Busines-to-business-markten.

Persoonsgegevens

IDING Interim | Selectie | Advies verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Dit houdt in dat wij verantwoordelijk zijn voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van kandidaten en relaties.

De persoonsgegevens die wij van (potentiele) kandidaten en relaties ontvangen bestaan hoofdzakelijk uit Curriculum Vitaes waarin opgenomen zijn: NAW-gegevens, contactgegevens zoals e-mail, telefoonnummer, etc. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen, verkrijgen of inzien via bronnen als Linkedin, facebook of andere openbare bronnen en zogenaamde social media. Ook kunnen persoonsgegevens worden verkregen via referenten die we contacten voor achtergrondinformatie.

Doeleinden

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten voor (potentiele) kandidaten en onze opdrachtgevers. De persoonsgegeven worden door ons verzameld en verwerkt om zo effectief mogelijk onze diensten te kunnen bieden. Indien nodig en voor zover noodzakelijk zullen wij uw toestemming vragen voor het verzamelen en verwerken van (overige) persoonsgegevens.

Delen met derden

Om onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens delen met een opdrachtgever of relatie. Dit gebeurt echter pas na zorgvuldige screening door ons en bespreking hiervan met zowel de (potentiele) kandidaat als met de desbetreffende opdrachtgever. Indien wij kandidaten aan onze opdrachtgever wensen voor te dragen, zullen persoonsgegevens, na goedkeuring door de kandidaat, met de (potentiele) opdrachtgever worden gedeeld.

Beveiligen en bewaren

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in onze database die op servers in de Cloud van onze serviceprovider staan. De persoonsgegevens zijn daarmee beschermd. Samen met onze Cloud provider nemen wij ook steeds passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens zal voor zover noodzakelijk maximaal tien (10) jaar bedragen, of voor zoveel korter als door kandidaten of opdrachtgevers (schriftelijk) wordt aangegeven. Wanneer deze periode verstrijkt zal IDING Interim | Selectie | Advies vragen of wij de persoonsgegevens langer mogen bewaren en verwerken. Persoonsgegevens zullen dan wederom worden bewaard voor een periode van tien (10) jaar, of voor zoveel korter als door u (schriftelijk) wordt aangegeven. In het geval een relatie aangeeft dat het niet gewenst is dat persoonsgegevens langer door IDING Interim | Selectie | Advies worden bewaard, dan zullen wij trachten de persoonsgegevens binnen 48 uur te verwijderen.

Uw rechten

Kandidaten hebben te allen tijde het recht om de opgeslagen persoonsgegevens die IDING Interim | Selectie | Advies verwerkt in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen. Daarnaast hebben relaties het recht om de verwerking van persoonsgegevens te (laten) beperken wanneer;

  • Iemand van mening is dat de persoonsgegevens onjuist zijn;
  • wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, of;
  • wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten.

Indien en voor zover van toepassing is het ook altijd mogelijk de toestemming in te trekken voor het verwerken van (overige) persoonsgegevens.

Wanneer relaties van hun rechten gebruik wensen te maken, kan schriftelijk contact met ons opgenomen worden via bovenstaand postadres of de kandidaat kan een e-mail aan ons zenden via info@iding.nu. Geef daarbij aan wat de wens is wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen 48 uur na ontvangst van het verzoek een kennisgeving daarvan te sturen en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan het verzoek zullen voldoen.

Overdraagbaarheid

Het is mogelijk persoonsgegevens op te vragen en/of deze over te (laten) dragen aan een derde organisatie. De persoonsgegevens zullen dan in een leesbaar bestand aan de relatie of desgewenst aan de desbetreffende derde organisatie worden verzonden. Indien een relatie zijn/haar persoonsgegevens wenst te ontvangen of aan een derde organisatie wenst over te (laten) dragen, is een schriftelijk verzoek via bovenstaand postadres of e-mail aan via info@iding.nu noodzakelijk. Daarbij dient expliciet en ondubbelzinnig aangegeven te worden wat er met de persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen 48 uur na ontvangst van het verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan het verzoek zullen voldoen.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door IDING Interim | Selectie | Advies, dan heeft de relatie het recht om hiertegen bezwaar te maken. Daarmee kan tevens de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt worden. Daarnaast hebben relaties te allen tijden het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer men het niet eens is met de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor het indienen van een klacht staan de aanwijzingen gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meldplicht datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat IDING Interim | Selectie | Advies met uiterste zorg persoonsgegevens verwerkt, opslaat en beveiligd, kan het voorkomen dat een datalek zich voordoet. Mocht een datalek zich voordoen bij IDING Interim | Selectie | Advies, dan zullen wij eerst nagaan of en in hoeverre er mogelijk sprake is van een hoog risico voor de rechten en vrijheden van onze relaties. In een dergelijk geval zullen wij dit binnen 72 uur melden aan de AP en zullen wij ook onze relaties zo spoedig mogelijk hiervan een melding doen.

Wij zullen in het geval van een datalek ten minste het volgende melden:

  • het soort inbreuk in verband met persoonsgegevens;
  • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
  • de door IDING Interim | Selectie | Advies te nemen (of reeds genomen) maatregelen om de gevolgen van de inbreuk te beperken.

Contact

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +31 (0)6 53 389871 of via e-mail: info@iding.nu.